Zbiorowego zakwaterowania zapytanie (Musi równie¿ wype³niæ górn¹ czêœæ formy = okres + inne kryteria dla po¿¹danej pobytu)

Liczba obiektów spe³niaj¹cych?: 0
Proszê okreœliæ, jakie konkretne kryteria, aby skontaktowaæ siê wam zbyt du¿o w³aœciciela.
Obiekty wyœwietlane, Twój wk³ad ...

Domki letniskowe > S³owacja > Niskie Tatry i S³owacja œrodkowa > chata no. 3S-055

Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Niskie Tatry i S³owacja œrodkowa

Liptovský Trnovec 339, Liptovský Trnovec dzielnica Liptovský MikulᚠŽilinský kraj GPS 49.1198N 19.54848E map
Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Mój wybór pokaz 35 Zdjêcia

„3 domki Liptov - zbiornik wodny Liptovská Mara - Liptovský Trnovec.“

Chata pojemnoœæ: 24 osób

 • 9 sypialni: 6x 3, 3x 0+2
 • £azienka: 3
 • Toaleta: 6
 • Internet: TAK
 • Pieœciæ: TAK - dozwolone
 • W³aœciciel budynku (recepcja): NE
 • W³aœciciel mówi: czech, s³owacki, polski, rosyjski

Mieszkanie Niskie Tatry i S³owacja œrodkowa

Domki Liptov - zbiornik wodny Liptovská Mara - Liptovský Trnovec. Obiekt Chata Liptov po³o¿ony jest w s³ynnej miejscowoœci Liptovský Trnovec, zaledwie 500 metrów od Liptowskiej Mary i 1500 metrów od parku wodnego Tatralandia. Domki Liptów to trzy oddzielne - identyczne domki z letnimi tarasami, które s¹ szczególnie odpowiednie dla rodzin z dzieæmi i grup turystów. Ogromnym bonusem jest mo¿liwoœæ korzystania z sauny fiñskiej, któr¹ mo¿na przyci¹gn¹æ bezpoœrednio do domków. Na dole ka¿dego domku znajduje siê taras, salon z telewizj¹ satelitarn¹, odtwarzacz CD - radio i rozk³adana sofa dla 2 osób, a tak¿e w pe³ni wyposa¿ona kuchnia (p³yta dwupalnikowa, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny). Istnieje równie¿ oddzielna ³azienka z prysznicem i toalet¹. Na pod³odze domków znajduj¹ siê dwa oddzielne pokoje trzyosobowe z balkonem, toaleta z umywalk¹. Zakwaterowanie w ka¿dym domku jest idealne dla 6 do 8 osób. Istnieje równie¿ bezp³atny bezprzewodowy dostêp do Internetu. Ka¿dy domek ma w³asny taras, miejsce do siedzenia na zewn¹trz z parasolem. Jest du¿y trawnik sportowy, taras, kominek i grill. Ka¿dy domek ma plac zabaw dla dzieci, ³ó¿eczko i fotelik dzieciêcy. Parking jest bezp³atny w domkach. W pobli¿u znajduje siê wiele restauracji, sklepów spo¿ywczych, parków wodnych i pobliskich gór, gdzie istnieje mo¿liwoœæ uprawiania turystyki pieszej. W Liptowskiej Marie jest mo¿liwoœæ p³ywania, wêdkowania i relaksu nad wod¹. Zim¹ mo¿na jeŸdziæ na nartach w pobliskich oœrodkach narciarskich. Jest tak¿e bardzo blisko GINO Paradise Bešeòová, symulatora swobodnego spadania SUPERFLAI, najwiêkszego zoo kontaktowego lub Jasnej - Chopoka. Przez ca³y rok mo¿esz cieszyæ siê tymi samymi bogatymi mo¿liwoœciami wêdrówek w Tatrach Niskich i Wysokich.

Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara
Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara. Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara

Cennik mieszkanie Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara

Podstawowe ceny - Ceny zakwaterowania

Sezon Data od Data do Typ cena Cena Min. noce Min. osoby Uwaga cenie
Sezon LETNI Obiekt / noc 69 Eur 7 0
Sezon ZIMOWY Obiekt / noc 69 Eur 3 0
Poza sezonem Obiekt / noc 55 Eur 4 0
Bo¿e Narodzenie Obiekt / noc 69 Eur 7 0
Wielkanoc Obiekt / noc 69 Eur 2 0
SYLWESTROWA Obiekt / noc 140 Eur 5 0

Informacje dodatkowe Pøesná cenová kalkulace vždy po tel. dohodì.

CENY uzupe³niaj¹ce - depozyt, zwierzê, moc, parking, op³ata klimatyczna, wy¿ywienie

Energia: Dla energii nie p³aci - energia jest w cenie

Typ cena Cena Uwaga cenie
Depozytu 30 Eur
Czyszczenie si³ownia / pobyt 15 Eur
Op³ata klimatyczna / osoba / dzieñ 0,80 Eur

Wyposa¿enie i opcje obiektu Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara

Pokoje obejmuj¹:9 sypialni: 6x 3, 3x 0+2
Toaleta:6
³azienki:3
Budynek do wynajêcia (wykorzystanie):Przez ca³y rok, Sezon letni, Sezon zimowy, Poza sezonem, Weekendowe, Nowy Rok dni, Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc
Noclegi mog¹ byæ ustawione jêzyk:czech, s³owacki, polski, rosyjski
Pieœciæ:TAK - dozwolone
Mo¿liwoœæ posi³ków:we w³asnym zakresie
Obiekt niepe³nosprawnych:NIE
Palenie w wynajêtym domu:NIE, nie mo¿esz
Meble - wewn¹trz:œwietlica, kominek, internet - Bezprzewodowy, wyposa¿ona kuchnia, czajnik, p³yta, lodówka, zamra¿arka, mikrofala, sauna
Meble - na zewn¹trz:meble ogrodowe, taras, zadaszony siedzenia, plac zabaw dla dzieci, trawnik, grill
Ogrzewania budynku:piec / kominek, na paliwo sta³e, ogrzewanie elektryczne
Odleg³oœci:parking (10 m), przystanek autobusowy (200 m), zatrzymania poci¹gu (3500 m), sklep (300 m), restauracja (100 m), k¹pielowy (500 m)
Aktywnoœci w okolicy (w promieniu 15km):turystyka, kolarstwo, wellness, aqua park

podzia³ budynku

 • Chata 1

  • 2x 3-lùžková ložnice

  • obývací pokoj - 2 pøistýlky

 • Chata 2

  • 2x 3-lùžková ložnice

  • obývací pokoj - 2 pøistýlky

 • Chata 3

  • 2x 3-lùžková ložnice

  • obývací pokoj - 2 pøistýlky

Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská MaraChaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara

Ocena Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara

Ocena szczegó³owa

Ogólna ocena

 
 • Lokalizacja 0.0
 • Czystoœæ 0.0
 • Akcesoria 0.0
 • Personel 0.0
 • Us³uga 0.0
 • Atrakcje w pobli¿u 0.0
 • Cena / Wartoœæ 0.0

0.0

IloϾ opinii: 0

Chaty Liptov - Døevìnice - Liptovský TrnovecChaty Liptov - Døevìnice - Liptovský Trnovec

3S-054

maks. 20 osób

Chaty Liptov - Døevìnice - Liptovský Trnovec

Liptovský Trnovec 510 map 0.7 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 8x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Domki Liptov - Chalet: sauna i zbiornik wodny Liptovská Mara.“

Chata Jasna - Liptovský Trnovec - TatralandieChata Jasna - Liptovský Trnovec - Tatralandie

3S-082

maks. 10 osób

Chata Jasna - Liptovský Trnovec - Tatralandie

Liptovský Trnovec 514 map 0.8 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 3x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Jasná - Thermalpark Tatralandia - Liptov - Nízké Tatry“

Apartmán Tatralandia 336 - Liptovský MikulášApartmán Tatralandia 336 - Liptovský Mikuláš

3S-042

maks. 6 osób

Apartmán Tatralandia 336 - Liptovský Mikuláš

Ráztocká 21, Liptovský Mikulᚠmap 2.2 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartament Aquapark Tatralandia 336 - zakwaterowanie Liptovský Mikuláš.“

Chatka Aqualandia - Lipt. Mikulᚠ- TatralandiaChatka Aqualandia - Lipt. Mikulᚠ- Tatralandia

3S-030

maks. 6 osób

Chatka Aqualandia - Lipt. Mikulᚠ- Tatralandia

Ráztocká 931, Liptovský Mikulᚠmap 2.3 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 6 osób
 • 1x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata w osiedlu wakacyjnym Wioska wakacyjna Tatralandia.“

Chata Evka - Liptovská Sielnica - LiptovChata Evka - Liptovská Sielnica - Liptov

3S-009

maks. 8 osób

Chata Evka - Liptovská Sielnica - Liptov

Liptovská Sielnica 115 map 3.6 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 8 osób
 • 2x
 • 2x
 • 2x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Chata Evka - Liptovská Sielnica, detský bazen, priehr. Liptovská Mara“

Penzion Via Mara Liptovský Mikulᚠ- TatralandiaPenzion Via Mara Liptovský Mikulᚠ- Tatralandia

3S-036

maks. 70 osób

Penzion Via Mara Liptovský Mikulᚠ- Tatralandia

Matúškova 120/7, Liptovský Mikulᚠmap 4.1 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 70 osób
 • 17x
 • 17x
 • 17x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Pensjonat Via Mara Liptovsky Mikulas - zakwaterowanie Aquapark Tatralandia.“

Chalupa U divoké vèely - Ižipovce - LiptovChalupa U divoké vèely - Ižipovce - Liptov

3S-084

maks. 66 osób

Chalupa U divoké vèely - Ižipovce - Liptov

Ižipovce 999, Ižipovce map 5.3 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 66 osób
 • 9x
 • 5x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek z jacuzzi - Liptovská Mara - aquapark Bešeòová“

Privát Benevyta - Bobrovec - Liptovská MaraPrivát Benevyta - Bobrovec - Liptovská Mara

101 ocen

3S-037

maks. 24 osób

Privát Benevyta - Bobrovec - Liptovská Mara

Bobrovec 176, Bobrovec map 5.3 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 24 osób
 • 6x
 • 4x
 • 6x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Privát Benevyta - Bobrovec - Liptovská Mara - Aquapark Tatralandia.“

Chata TRI ZRUBY - Potok - Bešeòová - LiptovChata TRI ZRUBY - Potok - Bešeòová - Liptov

3S-019

maks. 13 osób

Chata TRI ZRUBY - Potok - Bešeòová - Liptov

Potok 60, Bešeòová map 7.3 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 13 osób
 • 5x
 • 2x
 • 3x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„TRI ZRUBY - Bešeòová, Liptov - atrakciou je drevená kúpacia kaïa.“

Apartmánový Hotel Bešeòová **** thermalparkApartmánový Hotel Bešeòová **** thermalpark

3S-002

maks. 20 osób

Apartmánový Hotel Bešeòová **** thermalpark

Bešeòová 174, Bešeòová map 7.7 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 20 osób
 • 5x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Komfortne bezbarierové apartmány priamo v areáli aquaparku Bešeòová“

Apartmán Lukᚠ- thermal Bešeòová - LiptovApartmán Lukᚠ- thermal Bešeòová - Liptov

71 ocen

2S-011

maks. 5 osób

Apartmán Lukᚠ- thermal Bešeòová - Liptov

Bešeòová 136, Bešeòová map 7.9 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 5 osób
 • 2x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Komfortne vybavený apartmán priamo v areáli kúpaliska Bešeòová“

Vila Michal - Liptovský Michal - BešeòováVila Michal - Liptovský Michal - Bešeòová

Silvestr je obsazený

3S-050

maks. 25 osób

Vila Michal - Liptovský Michal - Bešeòová

Liptovský Michal 47 map 8.6 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 25 osób
 • 6x
 • 7x
 • 8x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Villa Michal - Liptovsky Michal - zaledwie 900 metrów od term Besenova.“

Penzión Daniela - Pavèina Lehota - LiptovPenzión Daniela - Pavèina Lehota - Liptov

3S-016

maks. 39 osób

Penzión Daniela - Pavèina Lehota - Liptov

Pavèina Lehota 13, Pavèina Lehota map 9.3 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 39 osób
 • 9x
 • 10x
 • 11x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Penzión Daniela - Pavèina Lehota, Liptov, N. Tatry, Demänovska dolina“

Apartmány Tania - chalupa Závažná PorubaApartmány Tania - chalupa Závažná Poruba

3S-034

maks. 16 osób

Apartmány Tania - chalupa Závažná Poruba

I¾anovská 521, Závažná Poruba map 10.1 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 16 osób
 • 4x
 • 4x
 • 4x
 • Internet TAK
 • Petr TAK
 • Cennik
  TUTAJ

„Apartamenty Tania - domek Závažná Poruba - zakwaterowanie Liptovská Mara.“

Chata Arctic House - Osádka - Dolný KubínChata Arctic House - Osádka - Dolný Kubín

2S-037

maks. 10 osób

Chata Arctic House - Osádka - Dolný Kubín

Osádka 85, Dolný Kubín map 13.6 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór Zobacz kontakty
 • Maks. pojemnoœæ 10 osób
 • 3x
 • 1x
 • 1x
 • Internet TAK
 • Pet NE
 • Cennik
  TUTAJ

„Domek Arctic House - Dolny Kubin: piêkny widok na przyrodê.“

Arboretum – Jablunkov

3MZ-005

Vìk:

Arboretum – Jablunkov

Jablunkov, Jablunkov map 76.4 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór

Farmáøem na zkoušku - Slovensko

2SZ-002

Vìk:

Farmáøem na zkoušku - Slovensko

Nižný Kelèov 909, Vysoká nad Kysucou map 80.7 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór

Single Trails Bílá - Staré Hamry

3MZ-016

Vìk: , , ,

Single Trails Bílá - Staré Hamry

Bílá 173, Staré Hamry map 86.8 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór

Kulíškova nauèná stezka - CHKO Beskydy

3MZ-017

Vìk:

Kulíškova nauèná stezka - CHKO Beskydy

Léskové 659, Velké Karlovice map 88.9 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Obrázková stezka Javoøinka – Staré Hamry

3MZ-002

Vìk:

Obrázková stezka Javoøinka – Staré Hamry

Ostravice, Staré Hamry map 89 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór

Oblast tmavé oblohy – Beskydy

3MZ-008

Vìk:

Oblast tmavé oblohy – Beskydy

Staré Hamry, Staré Hamry map 89.1 km odleg³oœæ od Chaty Liptov - vodní nádrž Liptovská Mara Usuwanie obiektuMój wybór

• •

Domki letniskowe w Czechach i S³owacji
Komórkowy: +420 731 535 546, +420 604 430 150
e-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Píïák, Svìt na netu

Pøidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Mamy coœ lepszego?

Napisz administratoromu...